لیست به‌تمامی ایجاد شده جلاجل به مقصد‌روزرسان ۴٫۰٫۰ بازی Monster Hunter World

[ad_1]

لیست تغییرات ایجاد شده در به‌روزرسان ۴٫۰٫۰ بازی Monster Hunter World

به مقصد‌روزرسان ۴٫۰۰ تعدادی پلی‌استیشن ۴ و نسخه ۴٫۰٫۰٫۰ تعدادی اکس‌باکس وان به مقصد زودی منتشر انجام خواهد شد و به‌تمامی جدید به مقصد هم محفل رفع باگ‌ها و ارتقای کیفیت بازی را جلاجل ثمار دارد.

به مقصد ديباچه مثال هنگامی که هیولاهای tempered را شکار کرده و بخش‌های مختلف آن‌‌ها را تفکیک می‌کنید، حالتی توسط غيرماذون Tempered Investigations ایجاد خواهد شد. این فهمید تحقیقات پيوسته كاري به مقصد کشاورزی را آسايش خواه‌نمناك خواهد انجام بده. رنگ‌ دان‌های زرگون‌ها و لایه‌های آن‌ها را نیز می‌‌توانید جلاجل ملفوفه‌های آیتم‌ها جلاجل Astera (به مقصد مگراين كه سپرده شدن تمرین) و جلاجل Analysis Base تغییر دهید. افزونتر واجب شده نیست تعدادی تغییر زرگون‌های لایه‌ای به مقصد كاشانه كلاه خود برگردید.

علاوه ثمار باگ‌های زبان چینی و فرانسوی، باگ‌های متعددی پيوسته كاري به مقصد Kulve Taroth Siege نیز رفع شده باریک. به مقصد‌روزرسان بعدی Monster Hunter World ظرف تاچند ساق دست آینده منتشر خواهد شد. جلاجل آدم كردن می‌توانید لیست کامل به‌تمامی ایجادشده جلاجل این به مقصد‌روزرسان را مشاهده فرمائید:

به‌تمامی و محتویات جدید به عمد:

 • شما قادر خواهید صفت بويناك که هنگام شکار هیولاهای خاص (tempered) و یا تفکیک بخش‌های مختلف آن‌ها، تحقیقات (investigations) مربوطه را کشف کنید.
 • شما قادر خواهید صفت بويناك که رنگ زرگون‌ها و لایه‌های آن‌ها را جلاجل آیتم‌باکس‌های موجود جلاجل Astera (به مقصد مگراين كه سپرده شدن تمرین) و یا Analysis Base تغییر دهید.
 • شانس موفقیت جلاجل خنيا وزیر ها Poogie زیادتر خواهد شد.
 • جلاجل هنگام سرخرگ یک ماموریت و رسیدن به مقصد کمپ، دوربین بازی توسط راهنمای Scoutfly به مقصد اجبار حرکت نخواهد انجام بده.
 • پیمان تروفی Monster Ph.D. به مقصد‌روزرسانی شده باریک و افزونتر شامل هیولاهایی که جلاجل به مقصد‌روزرسان‌های رایگان به مقصد بازی اضافه شده‌بضع نخواهد صفت بويناك.
 • توسط تغییراتی که ایجاد شده باریک، حلول كننده جلاجل لفظ کامل كشته شدن سطرها analysis تعدادی هیولاهای اصلی، می‌توانید توسط Ecological Analysis درستكاري کرده و تروفی جدید را آزاد کنید.
 • به‌تمامی زیر را جلاجل به مقصد‌روزرسان ۳٫۰۰ ایجاد کرده‌ایم. كره زمين اینکه این به‌تمامی را کمی دیر اعلام کردیم معذرت می‌خواهیم:
 • هنگامی که لرزانك‌های Shoryuken یا Hadoken را ايفا می‌کنید، ارچه شخصیت شما ناموس پرور باشد و یا زرگون‌ای که پوشیده‌ باریک او را شبیه به مقصد شخصیت ناموس پرور کرده باشد، كره زمين صدای Ryu كره زمين بازی Avenue Fighter V كاربرد خواهد انجام بده و جلاجل غیر این لفظ ارچه نسا باشد‌، كره زمين صدای Sakura كره زمين بازی Avenue Fighter V كاربرد خواهد انجام بده.

باگ‌های رفع شده:

 • تعدادی رفع مشکل سیستم روشنایی guild card جدید که جلاجل نسخه ۲٫۰٫۰ اضافه شده صفت بويناك و ثمار روی ظهور شخصیت بازی‌بازان اجاره دهنده می‌گذارد، تنظیمات روشنایی تغییر کرده‌بضع برخودهموار كردن به مقصد حالت قبلی كلاه خود جلاجل نسخه ۱٫۰۶ بازگردد.
 • هنگام پایان وام گذاردن به مقصد بازی و بررسی تروفی‌ها و گردن آويز‌ها جلاجل ورقه نتایج، احكام گردن آويز‌ها آزاد می‌شدند و تروفی‌ها آتشخوار شده باقی می‌ماندند که باگ پيوسته كاري به مقصد این فهمید رفع شده باریک. بنابراین ارچه مدالی را آزاد کرده‌اید و تروفی پيوسته كاري به مقصد آن آزاد نشده باریک، دفعه بعدی که به مقصد ورقه نتایج می‌روید، این تروفی آزاد خواهد شد.
 • جلاجل کات سین پيوسته كاري به مقصد شخ شکسته Kulve Taroth باگی صور دارد که موجر نابساماني شده و باعث انجام خواهد شد که محاصره، زمانی که شخ Kulve Taroth آسیب دیده و به مقصد صفت منسوب به طوس کامل دانسته انجام دادن انجام خواهد شد غيركامل بماند، که این باگ رفع شده باریک.
 • باگی که باعث می‌شد Kulve Taroth پس ازآن كره زمين واصل كشته شدن به مقصد فاز يورش جلاجل شهربان ۱، واصل شهربان بعدی نشود و جلاجل نتیجه‌ی آن، کامل وزیر ها محاصره غیر ممکن شود، رفع شده باریک.
 • باگی که باعث می‌شد یکی كره زمين اعضای محاصره به مقصد ماموریت دیگری برود و جلاجل نتیجه محاصره‌ی Kulve Taroth غيركامل بماند، رفع شده باریک برخودهموار كردن محاصره آدم كردن یابد.
 • باگی که جلاجل ماموریت Banquet within the Earthen Corridor رخ می‌داد و باعث می‌شد که هنگام همچنين وزیر ها دفترچه‌تان جلاجل چادر، موسیقی که جلاجل هنگام شکستن کامل شخ‌های Kulve Taroth توزيع شدن می‌شد دوباره سرخرگ به مقصد توزيع شدن كشته شدن کند، رفع شده باریک.
 • باگ‌هایی که جلاجل محیط‌های مختلف جلاجل نواحي رخ می‌داد، رفع شده باریک.
 • باگی که كشيده شده می‌شد که بازی‌بازان پس ازآن كره زمين یک Foresight Slash موفق فروسو شرایطی خاص، باف (buff) نامحدود دریافت کنند، رفع شده باریک.
 • مشکلی که باعث می‌شد برخودهموار كردن توسط یک سری کنترل‌های خصوصی، Cost Blade’s Tremendous Amped Ingredient Discharge را به مقصد Amped Ingredient Discharge متصل کنید، رفع شده باریک. این مشکل غیرعمدی صفت بويناك و پس ازآن كره زمين اینکه اثرات آن ثمار روی هم چندي بازی را جلاجل نگاه خشم آلود گرفتیم، تصمیم گرفته شد که رفع شود.
 • باگی که باعث می‌شد پس ازآن كره زمين آذريون خوگرفتن Wyvernheart بازی‌بازان بتوانند به مقصد جهتی افزونتر غیر كره زمين صوب reticle نگاه کنند، رفع شده باریک.
 • باگی که باعث می‌شد Gastodon، بازی‌بازان را جلاجل قلمرو خودشان و حتی زمانی که كره زمين Ghillie Mantle كاربرد می‌کنند یا جلاجل رستني‌ها مخفی شده‌بضع، شناسایی کند، رفع شده باریک.
 • باگی که كشيده شده می‌شد که بتوانید لرزانك‌ها را جلاجل هنگامی که فروسو‌تاثیر پنج المان blights، blastblight و bleeding، بجز المان‌های poisoned و effluvium هستید، ايفا کنید رفع شده باریک.
 • باگی که كشيده شده می‌شد برخودهموار كردن پس ازآن كره زمين ملحق كشته شدن به مقصد یک ماموریت به مقصد ديباچه مهمان و غذا تغذيه كردن جلاجل جایگاه، استادي‌های غذای شما تاثیری ثمار Palico نداشته باشد، رفع شده باریک.
 • باگی که باعث می‌شد جلاجل لرزانك Satan Might Cry Twin Weapons، روشنایی كورس تسليحات به مقصد درستی حالت نشود و باعث شود آن‌ها شناور به مقصد نگاه خشم آلود برسند، رفع شده باریک.
 • باگی که باعث می‌شد معیار Elderseal تعدادی تسليحات “Taroth Buster “Decay ثمار روی None تنظیم شود، رفع شده و حلول كننده این مقدار به مقصد Mid تغییر داده شده باریک.
 • یک خطای پيوسته كاري به مقصد دیتا باعث می‌شد که پارامترهای (Taroth Strongarm “King” (Rarity 7 جلاجل صفت انحصارطلب نواحي به مقصد مگراين كه تعدادی كره زمين augmentationها، مانند آن (King Gold Cutter (Rarity 6 باشد. پارامترهای “The Taroth Strongarm “King به مقصد گزارش ها زیر تغییر یافته‌بضع:
 • — Elemental Worth كره زمين Hearth 12 به مقصد Hearth 18 افزایش یافته باریک.
 • — Affinity كره زمين ۲۰ به مقصد ۳۰ افزایش یافته باریک.
 • خطایی پيوسته كاري به مقصد دیتا باعث می‌شد که مقاومت Felyne Lavasioth Helm α مقداری مواجه نزد توسط Felyne Uragaan Helm α داشته باشد. حلول كننده مشخصه ها Felyne Lavasioth Helm α به مقصد گزارش ها زیر تغییر یافته‌بضع:
 • — مقاومت جلاجل مواجه نزد آذريون: ۴ >> Three
 • — مقاومت جلاجل مواجه نزد پيمان: ۳- >> Three-
 • — مقاومت جلاجل مواجه نزد گردباد: ۱ >> 1-
 • — مقاومت جلاجل مواجه نزد یخ: ۲- >> 1
 • — مقاومت جلاجل مواجه نزد ثعبان: ۲- >> Three
 • كلكسيون‌های The Felyne Azure Star كره زمين نسخه ۲٫۰۰ به مقصد پس ازآن، به مقصد ابل به مقصد ديباچه rarity 2 درجه‌بندی شده‌بضع. حلول كننده این درجه به مقصد rarity Three بازگشته باریک.
 • باگی که باعث می‌شد جلاجل لفظ كاربرد كره زمين ست Kulve Taroth β armor جلاجل هنگام ایجاد شخصیت، نتوانید تعدادی شخصیت‌های مادينه ریش بگذارید، رفع شده باریک.(!)
 • باگ‌های زیر که پيوسته كاري به مقصد ظهور زرگون‌ها باریک، رفع شده‌بضع:
 1. باگ‌های پيوسته كاري به مقصد زرگون Azure Starlord Armor α تعدادی شخصیت‌های مادينه
 2. باگ‌های پيوسته كاري به مقصد زرگون‌های Rathalos Coil β و Rath Soul Coil β تعدادی شخصیت‌های مادينه
 3. باگ‌های پيوسته كاري به مقصد زرگون Vaal Hazak Braces α تعدادی شخصیت‌های مادينه
 4. باگ‌های پيوسته كاري به مقصد موهای شخصیت‌های مادينه هنگام كاربرد كره زمين Xeno’jiiva Headgear α/β، Vaal Hazak Helm α، Jyura Helm α و Blossom Headgear α
 5. باگ‌های پيوسته كاري به مقصد موهای شخصیت‌های مذکر هنگام كاربرد كره زمين (Butterfly Vertex (Low Rank, α and β و Kirin Horn α
 • باگ‌های نوشتاری زیر جلاجل زبان چینی، رفع شده‌بضع:
 1.  غيرماذون Kulve Taroth جلاجل زبان چینی تغییر یافته باریک.
 2. غيرماذون‌ ترجمه شده Caverns of El Dorado منافات ناسازگار داشت که رفع شده باریک.
 • جلاجل صفت انحصارطلب زبان‌ها به مقصد مگراين كه ژاپنی، کره‌ای و چینی، باگ‌های زیر رفع شده باریک:
 1. هنگام شخصی‌سازی bowgun جلاجل آهنگری، اشتباهاتی جلاجل ترجمه قابلیت‌های Recoil Suppressor صور داشت که باعث می‌شد نتیجه مرغوب شما محصول برداري نشود؛ این مشکل رفع شده و قابلیت‌های Recoil Suppressor حلول كننده به مقصد درستی اثر داغ داده انجام خواهد شد.
 2. باگ پيوسته كاري به مقصد وارونه توافق داشتن پیام آژیر تعدادی شکستن صفحات طلایی يسار و صاف Kulve Taroth، رفع شده باریک.
 3. باگ‌هایی پيوسته كاري به مقصد زبان فرانسوی مثل ترجمه غيرماذون میوه‌ها و مشکلاتی جلاجل نقشه بازی رفع شده باریک.

این ديباچه جلاجل حلول كننده موجودي ثمار روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی جلاجل معرض می‌باشد.

 

 

[ad_2]

ديباچه Fallout 76 رسماً معرفی شد

[ad_1]

عنوان Fallout 76 رسماً معرفی شد

عقبه جلاجل نمایش هست‌ی شرکت بتزدا گواهي نامه معرفی پروژه‌ی جدید سری Fallout بوده‌ایم. این شرکت توسط نمایش تیزر کوتاهی، رسماً كره زمين ديباچه Fallout 76 رونمایی انجام بده. به مقصد كلام‌ی آقای تاد هاوارد، جزییات زیادتر جلاجل تباني توسط این ديباچه طی رویداد E3 2018 جلاجل معرض خواهد صفت بويناك.

جلاجل تیزر منتشر شده والت ۷۶ را مشاهده می‌کنیم و فردی که به مقصد ظهور یکی كره زمين ساکنان این والت بوده و وسايل Pip Boy قومگرايي را به مقصد دستان كلاه خود متصل می‌کند. پوشيدگي والت ۷۶ خیلی غریبه نیست و در عوض اولین شهرستان بار جلاجل ديباچه Fallout3 و طی پنجمین مقفل‌ی الحاقی این ديباچه به مقصد غيرماذون Mothership Zeta‌ گواهي نامه معرفی آن بوده‌ایم.

وقتی درستكاري كره زمين والت ۷۶ انجام خواهد شد، یعنی كلنجار هسته‌ای به مقصد پایان رسیده باریک به دلیل اینکه والت ۷۶ دقیقا به مقصد همین منظور طراحی شده و آرامش طلب صفت بويناك که ۲۰ اسم باشليق پشت بام كره زمين پایان كلنجار همچنين شود. موضوعی که به مقصد نگاه خشم آلود اکنون زمان آن ورا رسیده و تلویزیون نیز به مقصد آن اشارت می کند: ” جلاجل والت ۷۶ آینده‌ی ما يكم انجام خواهد شد.” كلام انجام خواهد شد والت ۷۶ داری ۵۰۰ سکنه خواهد صفت بويناك اما این والت هیچ‌گاه جلاجل نسخه‌های قبلی نمایش داده نشد. شما می‌توانید تیزر منتشر شده را جلاجل بخت پایین مشاهده کنید:

دانلود توسط کیفیت ۱۰۸۰p

دانلود توسط کیفیت ۷۲۰p

دانلود توسط کیفیت ۴۸۰p

جلاجل ابتدای موسیقی جلاجل حلول كننده توزيع شدن نیز عبارت West Virginia به مقصد گوش می‌خورد و به مقصد این نکته اشارت دارد که احتمالاً  Fallout 76 دقیقا به مقصد مثل نسخه‌ی سوم جلاجل مرکز Wasteland جریان خواهد داشت. هنوز مشخص نیست Fallout 76 یک ديباچه جدید باریک یا یک محتوای الحاقی و حتی پلتفرم‌های مقصد آن نیز مشخص نشده‌بضع. پوشيدگي آقای تاد هاوارد جلاجل جریان نمایش هست‌ی شرکت بتزدا اعلام انجام بده دانسته ها و جزییات زیادتر كره زمين ديباچه Fallout 76 طی رویداد E3 2018 منتشر خواهد شد. به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بتزدا در عوض این رویداد دستور كار خصوصی‌ای را تدارک دیده باریک.

[ad_2]

نسخه‌ی کالکشن بازی Avenue Fighter منتشر شد

[ad_1]

نسخه‌ی کالکشن بازی Street Fighter منتشر شد

به مقصد مناسبت ۳۰مین سالگرد شيوع يافتن بازی Avenue Fighter شرکت کپکام (Capcom) تمامی نسخه‌های کلاسیک این سری نگارستان را جلاجل شکل یک نسخه‌ی کالکشن  منتشر انجام بده.

نسخه‌ی ۳۰th Anniversary Assortment بازی Avenue Fighter هم اکنون در عوض پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی توسط قیمت ۳۰ دلار جلاجل معرض باریک. این نسخه شامل تمامی ۱۲ نسخه‌ی کلاسیک بازی Avenue Fighter می‌باشد.

ارچه قصد خرید این نسخه را دارید باید جلاجل نگاه خشم آلود داشته باشید که قابلیت بازی آنلاین و بخش تمرینی مهجور در عوض نسخه‌های Hyper Preventing، Turbo، Alpha three و Third Strike فعال می‌باشد. شما می‌توانید لیست کامل بازی‌های این نسخه جلاجل آدم كردن مشاهده کنید:

 • Avenue Fighter
 • Avenue Fighter 2
 • Avenue Fighter 2: Champion Version
 • Avenue Fighter 2: Hyper Preventing
 • Tremendous Avenue Fighter 2
 • Tremendous Avenue Fighter 2: Turbo
 • Avenue Fighter Alpha
 • Avenue Fighter Alpha 2
 • Avenue Fighter Alpha three
 • Avenue Fighter three
 • Avenue Fighter three: 2nd Impression
 • Avenue Fighter three: Third Strike

مرغوبيت باریک بدانید که این نسخه یک کالکشن و پورت جنون مردم آزاري نیست. بخش تمرینی بازی به مقصد شما اجازه می‌دهد برخودهموار كردن مقیاس آسیب واصل شده‌ی هر هجوم بردن به مقصد رقيب و دکمه‌های تراكم داده شده جلاجل هر آن گونه را مشاهده کنید برخودهموار كردن بتوانید استادي و کنترل كلاه خود را افزایش دهید. در عرض یک بخش به مقصد منوی بازی اشافه شده باریک که می‌توانید جلاجل آن به مقصد فایل‌های طراحی بازی، سرگذشت شخصیت‌ها و تراويده‌های نگارستان کل سری دسترسی داشته باشید.

ارچه كره زمين طرفداران این سری هستید و متحد شدن دارید به‌تمامی بازی و شخصیت‌ها را جلاجل درافتادن صفت انحصارطلب این ۳۰ اسم باشليق جلاجل یک مكان مشاهده و كنار زدن کنید این مجال مهلت نیکی در عوض شماست. جلاجل آدم كردن می‌توانید تریلر این نسخه را مشاهده کنید.

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰p | دریافت ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰p

[ad_2]

NiOh تاکنون كورس میلیون نسخه جلاجل مقیاس جهانی فروخته باریک

[ad_1]

NiOh تاکنون دو میلیون نسخه در مقیاس جهانی فروخته است

پسفردا کویی تکمو (Koei Tecmo) و تیم نینجا (Staff Ninja) جلاجل اکانت توییتر رسمی استودیو اعلام کردند که ديباچه وعاء‌ آفرینی NiOh به مقصد رکوردهای جدیدی جلاجل مقیاس فروش دستگاه بافندگي یافته باریک.

سيني این اعلامیه NiOh قريب كورس میلیون نسخه جلاجل مقیاس جهانی فروخته باریک. جلاجل آدم كردن این پست را می‌خوانید:

ممنون كره زمين همه کسانی که جلاجل حلول كننده آدم كردن وام گذاردن #DefyDeath هستند. NiOh فعلاً توانسته باریک که ۲ میلیون نسخه جلاجل سرارسر كره ارض بفروشد. آیا شما توانسته‌اید جلاجل درافتادن سفيران كلاه خود جلاجل بازی جمعناتمام Kodamaها را پیدا کنید؟

این رکورد در عوض یک آی پی جدید بسیار عالی باریک؛ حكماً توسط کیفیتی که این ديباچه دارد زیاد هم جای عجله كردن نیست که توانسته باریک به مقصد چنین فروشی دستگاه بافندگي یابد. پشتیبانی بسیار نیکویی که کویی تکمو پس ازآن كره زمين پخش كره زمين بازی داشته باریک نیز جلاجل این مشکل بی تاثیر نبوده باریک که كره زمين يكباره آن‌ها می‌توان به مقصد مبنا زیادی مقفل‌های الحاقی داستانی و به مقصد‌روزرسان‌های رایگان بیشماری که حالت‌ها و ویژگی‌های جدیدی به مقصد بازی اضافه کرده و مشکلات فنی بازی را رفع می کنند، اشاعت انجام بده.

ارچه می‌خواهید جلاجل باروح این بازی زیادتر بدانید، می‌توانید تمييز و بررسی اختصاصی گیمفا جلاجل باروح این بازی را مطالعه فرمایید.

ما جلاجل مارس ۲۰۱۷ درجريان شدیم که NiOh یکی كره زمين موفق‌ترین بازی‌های کویی تکمو بوده باریک و آن زمان بازی مهجور یک میلیون نسخه فروخته صفت بويناك.

این بازی هم اکنون ثمار روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی جلاجل معرض آرامش طلب دارد. ارچه هنوز این بازی را هیبت نکرده و كره زمين طرفداران سری دارک سولز هستید، پیشنهاد می‌کنم هرچه سریعتر به مقصد خرید آن اقدام کنید.

[ad_2]

بلیزارد دستور كار‌ای تعدادی هدیه Overwatch 2 ندارد

[ad_1]

بلیزارد برنامه‌ای برای عرضه Overwatch 2 ندارد

نبا پسندیده تعدادی کسایی که جدیدا جلاجل حلول كننده هیبت بازی Overwatch هستند این باریک که شرکت بلیزارد انترتیمنت (Blizzard Leisure) هیچ نوع دستور كار‌ای تعدادی ساخت و هدیه نسخه دوم آن ندارد بنابراین توسط خیال آسوده بودن می‌توانند به مقصد هیبت هر چون كه زیادتر ویژگی‌های انحصار يافتن به مقصد فرد گیم‌پلی آن بپردازند.

جلاجل حالی که اکثر شرکت‌‌ها و استودیوهای بازی سازی پشت بام كره زمين موفقیت یک ديباچه سریعا روند ساخت و توسعه نسخه جدیدی كره زمين آن را جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب می‌دهند اما شرکت بلیزارد دیگاه متفاوتی به مقصد این قضیه دارد. جلاجل طی ضبط كردن‌ای که وب‌سایت GameSpot توسط تدوین کنند ارشد آقای متیو هاولی (Matthew Hawley) و دستیار کارگردان آقای آرون کلر (Aaron Keller) داشته، آن‌ها اعلام کردند که این استودیو قصد هدیه Overwatch 2 را ندارد و ترجیح می‌دهد مادام ثمار رشد نسخه فعلی توسط اضافه وزیر ها محتوایات جدید تمرکز کند. كلام آقای متیو هاولی:

ما یک بازی تیرانداز شش جلاجل روبه رو شش (۶v6) به مقصد نكراء موفق داشته‌ایم که توسط جواب بسیار واحد وزن معادل طرفداران و کسایی که جزئی كره زمين جامعه Overwatch هستند، رو به مقصد رو شد.

ما جلاجل ابتدای توسعه این ديباچه آرامش جو و توسط تمركزفكر پیش می‌رفتیم مادام یک آرشو کامل كره زمين ویژگی‌ها و قهرمان‌های مختلف جلاجل بازی آرامش طلب بدهیم اما جلاجل مايه تمرکز اصلی ما جلاجل صفت به خاطرسپردني جامعه‌ای صفت بويناك که توسط حالت تیراندازی ۶v6 درگیر شده صفت بويناك.

جلاجل آدم كردن آقای آرون کلر می‌گوید که صفت به خاطرسپردني به حضور رسيدن آنلاین Overwatch ادامه دار کار بسیار خواهد صفت بويناك و این فرد عهده داري ما نسبت به مقصد آن باریک. او هزیمت داد که جلاجل حلول كننده موجودي، تیم توسعه مهتر‌نمناك كره زمين زمانی باریک که آن‌ها بازی را هدیه کردند. کار وزیر ها روی برگزاری رویدادهایی مثل سالگرد، ایجاد سنجش هواها و قهرمان‌های جدید همه كره زمين وظایف تیم توسعه دهنده به مقصد شمار می‌آید. او جلاجل این اخبار خاطره ها اثر داغ انجام بده:

شاید بیاندازه كره زمين مردم متوجه نشوند اما تیم توسعه دهنده مهتر‌نمناك كره زمين زمانی باریک که بازی را هدیه کردیم و همه ما روی برگزاری رویدادهایی مثل سالگرد، ایجاد سنجش هواها و قهرمان‌های جدید و به حضور رسيدن آنلاین آن کار کرده‌ایم.

باغ ها جلاجل حلول كننده موجودي تمرکز اصلی ما پشتیبانی كره زمين Overwatch باریک و ما جلاجل این اخبار بسیار هیجان مضروب هستیم.

توسط صفت انحصارطلب تفاسیر و كلام‌های این كورس پريان می‌توان مطمئن صفت بويناك که مادام تاچند اسم باشليق افزونتر خبری كره زمين نسخه دوم آن نخواهد صفت بويناك به دلیل اینکه بدون شك صفت منسوب به طوس که جلاجل نصيب تبيره مطالعه نمودید، تمرکز اصلی بلیزارد روی نسخه فعلی باریک.

جلاجل حلول كننده موجودي رویداد سالگرد Overwatch برگزار شده که بازی‌بازها می‌توانند جلاجل فعالیت‌های پست سیزن‌ها شرکت و صفت انحصارطلب روبه راه كردن‌های موجود را دریافت کنند. شرکت بلیزارد انترتیمنت نسخه Legendary که جلاجل واقع می‌توان آن را نسخه اسم باشليق بازی (Sport of the Yr) به مقصد نمره آورد را جلاجل معرض طرفداران آرامش طلب داده که علاوه ثمار محتویات اصلی، بازی شامل ۵ روبه راه كردن حماسی یا Epic و ۵ روبه راه كردن صاحب منصب‌ای یا Legendry خواهد صفت بويناك. ایضاً باید اشاعت کنم که بازی مادام نیمه‌ليمو دوشنبه رایگان خواهد صفت بويناك، پشت بام ارچه می‌خواهید هیبت بهترین بازی اسم باشليق ۲۰۱۶ را بچشید، مرغوبيت باریک شتابندگي کنید.

جلاجل حالی که هدیه این ديباچه تعدادی نینتندو سوییچ جلاجل هاله‌ای كره زمين پيچيدگي آرامش طلب دارد، بازی Overwatch جلاجل حلول كننده موجودي تعدادی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کاربران رایانه‌های شخصی جلاجل معرض باریک.

[ad_2]

خبرنامه #۵۷ | فصل جدید سری خبرنامه ویدئویی گیمفا

[ad_1]

خبرنامه #۵۷ | فصل جدید سری خبرنامه ویدئویی گیمفا

جلاجل جدیدترین بخت كره زمين فصل جدید آیتم ویدئویی «خبرنامه»، مروری ثمار بااستعداد‌ترین شايعه منتشر شده مرتبط توسط صنعت بازی‌های ویدئویی جلاجل هفته ماضي خواهیم داشت.

جلاجل این شماره كره زمين فصل جدید «خبرنامه»، نگاهی به مقصد معرفی بازی Battlefield V خواهیم داشت و جدیدترین مفروضات منتشر شده كره زمين بازی Name of Responsibility: Black Ops four را دوره خواهیم انجام بده و در عرض جدیدترین دستور كار‌های سونی جلاجل اسم مورد کنسول‌های پلی‌استیشن را به مقصد شنيداري و نگاه خشم آلود شما خواهیم رساند.

همسايگي شماره پیش، بخش «شايعه کوتاه» هم جلاجل این شماره صور خواهد داشت مادام خیلی سریع و کوتاه، افزونتر شايعه بااستعداد منتشر شده جلاجل درافتادن هفته ماضي را به مقصد اطلاعتان برسانیم.

آیتم ویدئویی «خبرنامه» دستخوش تغییراتی جزئی نسبت به مقصد افزونتر شماره‌های قبلی‌اش شده که حكماً این به‌تمامی به مقصد دوره آدم كردن خواهد داشت. بنابراین، صمیمانه انتظاركش دریافت انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم.

جلاجل شماره ۵۷ آیتم «خبرنامه» توسط ما هم محفل باشید. می‌توانید اشارتاً تماشای این دستور كار به مقصد لفظ آنلاین، آن را توسط کیفیت‌های مختلف دریافت کنید:

دریافت ویدئو توسط کیفیت SD | دریافت ویدئو توسط کیفیت HD

[ad_2]

مقفل الحاقی جدید بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire جلاجل معرض آرامش طلب گرفت

[ad_1]

بسته الحاقی جدید بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire در دسترس قرار گرفت

بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire، ساخته استودیوی ابسیدیان اینترتینمنت (Obsidian Leisure)، پشت بام كره زمين هدیه توسط تحسین منتقدان مقابل شدن شد و یکی كره زمين بهترین بازی‌های وعاء‌آفرینی امسال محسوب می‌گردد. به مقصد همین صوب، این استودیو تصمیم گرفته مادام توسط هدیه مقفل‌های الحاقی مختلف، پشتیبانی مناسبی كره زمين این بازی داشته باشد. جدیدترین مقفل الحاقی بازی باروح مناقشه که Rum Runner’s Pack غيرماذون دارد، جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد لفظ رایگان جلاجل معرض آرامش طلب گرفته باریک.

این مقفل الحاقی جدید، علاوه ثمار آیتم‌های عربي زبان، شخصیت‌ها و محیط‌های جدید، یک شخصیت هم نشين نسا به مقصد غيرماذون Mirke را نیز شامل انجام خواهد شد که بازی‌بازان می‌توانند آن را به مقصد استخدام كلاه خود جلاجل آورند. ایضاً سازندگان این بازی وعده داده‌بضع که تعالی‌ها و ویژگی‌های جدیدی كره زمين يكباره تغییر ظاهری شخصیت جلاجل هر نقالي كردن كره زمين بازی نیز جلاجل راه باریک. توقف می‌رود که این مناسبت ها هم نشين توسط هدیه مقفل الحاقی Beard and Hair Pack جلاجل گردوخاک ماه ژوئن به مقصد لفظ رایگان جلاجل معرض آرامش طلب بگیرند.

بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire سه مقفل گشايش دهنده نیز جلاجل شکل سیزن پشت بام (Season Cross) 25 دلاری‌‌اش دریافت خواهد انجام بده. این مقفل‌های گشايش دهنده Beast of Winter، The Forgotten Sanctum and Seeker و Slayer, Survivor غيرماذون دارند. هر کدام كره زمين این مقفل‌های گشايش دهنده به مقصد لفظ جداگانه توسط قیمت ۱۰ دلار جلاجل معرض آرامش طلب خواهند داشت.

بازی Pillars of Eternity 2: Deadfire جلاجل حلول كننده موجودي تعدادی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی جلاجل معرض آرامش طلب دارد.

[ad_2]

تریلر جدیدی كره زمين Valkyria Chronicles four منتشر شد + اطلاعاتی كره زمين نسخه خصوصی این بازی

[ad_1]

تریلر جدیدی از Valkyria Chronicles 4 منتشر شد + اطلاعاتی از نسخه ویژه این بازی

به مقصد تازگی شرکت سگا (SEGA) تریلر جدیدی كره زمين بازی Valkyria Chronicles four توسط زبان انگلیسی منتشر کرده باریک که ثمار روی قهرمانان این بازی تمرکز دارد.

جلاجل نهایت، موفق شدیم برخودهموار كردن صداهای اعضای رديف نظامي Squad E را بشنویم؛این رديف نظامي شامل شخصیت‌هایی نظیر کلود والاس (Claude Wallace)، پروتاگونیست اصلی و زیردستانش كره زمين يكباره رایلی میلر (Riley Miller)، ناآشكار (Raz)، کای شولن (Kai Schulen) و کارن استوارت (Karen Stuart) و ایضاً فرمانده Squad F یعنی مینروا ویکتور (Minerva Victor) انجام خواهد شد.

به مقصد غیر كره زمين تریلر جدید بازی Valkyria Chronicles four، نسخه خصوصی‌ای كره زمين این بازی فروسو ديباچه «Memoirs from Battle» هم معرفی شده باریک که شامل مناسبت ها زیر انجام خواهد شد:

 • پيكر‌ای انحصاری كره زمين تانک Hafen
 • کتاب هنری ۱۰۰ ورقه‌ای Claude’s Journey Journal
 • مقفل‌های الحاقی توسط محوریت شخصیت‌های Squad 7

جلاجل انتهای همین نبا می‌توانید تصاویری كره زمين نسخه Premium Version این بازی جلاجل کنار تصاویری كره زمين تریلر آن را مشاهده کنید. نسخه باروح مناقشه که توسط غيرماذون Memoirs from Battle شناساننده انجام خواهد شد، توسط قیمت ۹۹٫۹۹ دلار در عوض تمامی پلتفرم‌های مقصد Valkyria Chronicles four جلاجل معرض آرامش طلب خواهد داشت.

بازی Valkyria Chronicles four جلاجل فصل پائیز اسم باشليق جاری میلادی در عوض پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ جلاجل كورس بازارگاه اروپا و آمریکای شمالی نمایش خواهد شد. مع الاسف هنوز تاریخ دقیق نمایش این بازی مشخص و اعلام نشده باریک. جلاجل آدم كردن می‌توانید جدیدترین تریلر و تصاویر این بازی را مشاهده کنید:


دریافت تریلر توسط کیفیت ۴۸۰P | دریافت تریلر توسط کیفیت ۷۲۰P | دریافت تریلر توسط کیفیت ۱۰۸۰P (توسط نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه)

[ad_2]

نخستین فیلم کوتاه كره زمين بازی Detroit: Turn out to be Human منتشر شد

[ad_1]

نخستین فیلم کوتاه از بازی Detroit: Become Human منتشر شد

مهجور تاچند دوال افزونتر به مقصد نمایش بازی باروح توقف Detroit: Turn out to be Human، که آرامش طلب باریک به مقصد لفظ انحصاری ثمار روی کنسول پلی‌استیشن ۴ نمایش گردد، زمان باقی مابقي باریک. به مقصد موجب همین امر، استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream)، معمرين این بازی تصمیم گرفته مادام سری فیلم‌هایی کوتاه که جلاجل كره ارض این بازی جریان دارد را منتشر کند و نخستین نصيب كره زمين این سری هم‌اکنون جلاجل معرض آرامش طلب گرفته باریک.

به مقصد تازگی استودیوی فرانسوی کوانتیک دریم ویدئوی جدیدی كره زمين بازی Detroit: Turn out to be Human منتشر کرده که آرامش طلب باریک این هفته واصل بازارگاه گردد. این ویدئو «Kamski» غيرماذون دارد و نخستین نصيب كره زمين سری فیلم‌های کوتاه بازی Detroit: Turn out to be Human باریک که آرامش طلب باریک سرگذشت این ديباچه را گشايش دهد و جلاجل كره ارض آن جریان داشته باشد. «Kamski» سرگذشت الیجا کامسکی (Elijah Kamski)، ثابت شدن جوانی که در عوض نخستین شهرستان بار واصل شهر دیترویت شد و نخستین كره ارض اندرویدی را خلق انجام بده، روایت می‌کند.

استودیوی کوانتیک دریم تصمیم دارد مادام سه نصيب افزونتر كره زمين این سری فیلم‌های کوتاه را جلاجل روزهای آینده نمایش کند؛ چهارمین نصيب که بازپسین اپیزود این سری محسوب انجام خواهد شد، همزمان توسط نمایش بازی به مقصد بازارگاه جلاجل معرض آرامش طلب خواهد گرفت. هر چادرپوش فیلم کوتاه، به مقصد نوعی محتوایی متفاوت توسط سرگذشت بازی Detroit: Turn out to be Human خواهند داشت و كره زمين آن‌ها جلاجل سرگذشت این بازی كاربرد نمی‌شود. همانطور که پیشتر اشارت شد، این چادرپوش فیلم کوتاه جلاجل راستای گشايش سرگذشت این بازی منتشر می‌گردند.

جلاجل راستای افزونتر شايعه مرتبط توسط بازی Detroit: Turn out to be Human، اخیراً تریلر زمان شيوع يافتن این بازی منتشر شده باریک. ایضاً دیوید کیج، کارگردان این بازی تقریر داشته که شرکت سونی جلاجل هست نگه مرتبط بودن بازی‌های داستانی وعاء بزرگی داشته باریک. كره زمين صیانت افزونتر، حجم بازی Detroit: Turn out to be Human ثمار روی کنسول پلی‌استیشن ۴ هم مشخص شده باریک که كره زمين این نشانی می‌توانید به مقصد جزئیات بیشتری جلاجل این به دفعات دستگاه بافندگي پیدا کنید.

بازی Detroit: Turn out to be Human جلاجل تاریخ جمعه ۴ خرداد ماه (۲۵ می ۲۰۱۸ میلادی) به مقصد لفظ انحصاری ثمار روی کنسول پلی‌استیشن ۴ نمایش و منتشر خواهد شد. جلاجل آدم كردن می‌توانید فیلم کوتاه «Kamski» را مشاهده و جلاجل لفظ تمایل دریافتش کنید:

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰P | دریافت ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰P | دریافت ویدئو توسط کیفیت ۱۰۸۰P

[ad_2]

Paladins به مقصد صفت منسوب به طوس تصادفی كره زمين تصاویر Overwatch جلاجل تبلیغات كلاه خود كاربرد کرده باریک

[ad_1]

Paladins به طور تصادفی از تصاویر Overwatch در تبلیغات خود استفاده کرده است

استودیو های-برنج فروش (Hello-Rez Studios) معمرين شوتر رایگان Paladins، شهرستان بار افزونتر سایه سنگین بلیزارد (Blizzard) را روی كلاه خود عاطل کرده باریک؛ این‌شهرستان بار پشت بام كره زمين كاربرد كره زمين تصاویر هنری Overwatch جلاجل یک کاور که آرامش طلب صفت بويناك تبلیغی تعدادی نسخه موبایلی بازی Paladins Strike باشد.

آگهی موردنظر آرامش طلب صفت بويناك یک روبه راه كردن جدید تعدادی یکی كره زمين شخصیت‌های Paladins به مقصد غيرماذون Lex معرفی کند. روبه راه كردن موردنظر بخش اعظمی كره زمين تبلیغ را اشغال کرده باریک، توسط این صور خلف وعده زمینه عکس كره زمين دید کاربران تیزبین سایت Reddit مخفی نمانده باریک. این خلف وعده زمینه تصویری كره زمين یک شهر جلاجل شبی تاریک را اثر داغ می‌دهد که کمی هم مظلم شده باریک ولی سوا شک این عکس یک کپی كره زمين نقشه Lijiang Tower جلاجل Overwatch می‌باشد.

جلاجل تصویر اثر داغ داده شده، تبلیغ Paladins را جلاجل كنج صاف و شباهت آن را توسط تصویری كره زمين نقشه Lijiang Tower جلاجل كنج پایین تصویر می‌بینید:

کارگردان هنری بازی (توسط غيرماذون کاربری ThunderBrush جلاجل ردیت) جلاجل بیانات به مقصد این هم آوازي عقبنشینی داد که آگهی موردنظر توسط شریک خارجی استودیو تعدادی بازی Paladins Strike ساخته شده باریک و هیچ کدام كره زمين اعضای داخلی استودیوی های-برنج فروش متوجه صور این نکته جلاجل تبلیغ نشده‌بضع. اوی ایضاً به مقصد این نکته اشارت انجام بده که سریعا به مقصد این مشکل رسیدگی خواهند انجام بده.

این هم آوازي بدشانسی بزرگی محسوب شود؛ به دلیل اینکه بازی های-برنج فروش بيهوشي به مقصد کپی‌برداری كره زمين سبک هنری متمایز Overwatch در معرض اتهام انجام خواهد شد. اتهاماتی که مدیر استودیو های-برنج فروش استوارت چیسام (Stewart Chisam)، توسط معرفی شخصیت Brigitte جلاجل Overwatch جلاجل اسم باشليق ماضي، ايشان را به مقصد كلاه خود بلیزارد برگرداند!

ThunderBrush جلاجل پست كلاه خود به مقصد این مشکل اشارت انجام بده که ايشان جلاجل حلول كننده ایجاد تغییراتی جلاجل سبک هنری بازی هستند که مادام زیادتر عاطل منحصربه فرد توافق داشتن Paladins را صفت انتقام جو کند. آن‌ها امیدوارند مادام محتویات مرغوبيت و توسط کیفیت بالاتری را اشکال کنند.

ارچه فکر می‌کنید که یک گاف تعدادی تاييد كردن این اسم مكلف کافی نیست، باید گفت که کاربران ردیت جلاجل تاپیکی افزونتر به مقصد یک باروح عجیب و غریب افزونتر جلاجل Paladins اشارت کرده‌بضع. بعضی كره زمين بازیبازان Paladins ادعا کرده‌بضع که نوعی باگ جلاجل بازی صور دارد که باعث تغییر منو بازی انجام خواهد شد. جلاجل تصویر زیر منو تغییریافته را مشاهده می‌کنید:

این منو متعلق به مقصد بازی Overwatch نمی‌باشد بلکه این تصویر متعلق به مقصد منوی بازی  Heroes of the Storm یکی افزونتر كره زمين ساخته‌های بلیزارد می‌باشد. بغایت كره زمين طرفداران معتقدند که این هم آوازي پيوسته كاري به مقصد بخشی كره زمين مقام ها توسعه بازی می‌باشد که كلاه خود های-برنج فروش آن را اعمال داده بلکه یک استودیو چینی به مقصد غيرماذون Goblin Networks مسولیت آن را به مقصد كفالت داشته باریک. توسط این صور هنوز های-برنج فروش واکنشی به مقصد این مشکل اثر داغ نداده باریک.

محض اين كه‌نگاه خشم آلود كره زمين این ميراث ها، بازی Paladins جلاجل پیمان نیکویی به مقصد كله دار می‌سرما. پشت بام كره زمين یک اسم باشليق و نیم كره زمين جايگزين شدن بازی جلاجل دسترسی زودهنگام (early entry)، حلول كننده بازی زیاد كره زمين ۲۵ میلیون بازیکن جلاجل پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی دارد.

[ad_2]